Beëdigd tolk

Wanneer heb je een beëdigd tolk nodig?

Een beëdigd tolk mag tolken voor onder andere rechtbanken, notarissen, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de politie. Niet-beëdigde tolken mogen dit niet. Er is namelijk een wet die voorschrijft dat straf- en vreemdelingenrechtszaken alleen behandeld mogen worden door tolken die staan ingeschreven bij het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Ook de notaris is op grond van artikel 42, lid 1 van de Wet op het Notarisambt verplicht om gebruik te maken van een notaristolk als een van de partijen bij de passeerafspraak de Nederlandse taal niet of niet voldoende machtig is. Een notaristolk moet altijd een beëdigd tolk zijn.

Inschrijving in het Rbtv is mogelijk als de tolk een diploma of certificaat heeft van een tolkopleiding op minstens bachelorniveau, van een Rbtv-tolktoets of van de SIVG-cursus Gerechtstolk in Strafzaken. Een beëdigd tolk heeft dus een speciale bevoegdheid door zich in te schrijven bij het bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Wat doet het bureau Wbtv precies?

Het bureau Wbtv controleert of de tolk voldoet aan bepaalde eisen ten aanzien van kwaliteit en integriteit. Dit is belangrijk als er gevoelige informatie ter sprake komt in rechtszaken. Bovendien moet een tolk een eed of belofte afleggen:

«Ik zweer/beloof dat ik mijn werk als beëdigde tolk eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal uitvoeren en mij bij het uitoefenen van de tolkwerkzaamheden zal gedragen zoals een goed beëdigde tolk betaamt».

Als de tolk aan de eisen voldoet en de eed of belofte heeft afgelegd, mag hij/zij zich beëdigd tolk noemen. Is een beëdigd tolk beter dan een niet-beëdigde tolk? Nee, dat is niet het geval. Aan een beëdigd tolk worden eisen gesteld aan diploma’s, certificaten en werkervaring. Een niet-beëdigde tolk hoeft niet aan deze kwalificaties te voldoen, maar wordt door ons evengoed getoetst op kwaliteit en integriteit.

Wil je meer weten of wil je een beëdigd tolk reserveren?
Neem contact met ons op via 085 049 92 49 of info@hearheartolken.nl.

Aan de slag?

Vind nu direct de juiste tolk!