Beëdigde tolk

Wanneer heb je een beëdigde tolk nodig?

Een beëdigde tolk mag tolken voor onder andere rechtbanken, notarissen, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de politie. Niet-beëdigde tolken mogen dit niet. Er is namelijk een wet die voorschrijft dat bij straf- en vreemdelingenrechtszaken alleen tolken ingezet worden die zijn ingeschreven bij het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Ook de notaris is op grond van artikel 42, lid 1, van de Wet op het Notarisambt verplicht een beroep te doen op een notaristolk als een van de partijen bij de passeerafspraak de Nederlandse taal niet of niet voldoende machtig is. Een notaristolk moet altijd een beëdigd tolk zijn.

Inschrijving in het Rbtv is mogelijk als de tolk een diploma of certificaat heeft van een tolkopleiding op minstens bachelorniveau, van een Rbtv-tolktoets of van de SIGV-cursus Gerechtstolken in Strafzaken. Een beëdigd tolk verwerft dus een speciale bevoegdheid door zich in te schrijven bij het bureau (Wbtv). Wbtv staat voor Wet beëdigde tolken en vertalers.

Wat doet het bureau Wbtv precies?

Het bureau Wbtv controleert of de tolk voldoet aan bepaalde eisen ten aanzien van kwaliteit en integriteit. Dit is belangrijk als er gevoelige informatie ter sprake komt in rechtszaken. Bovendien moet een tolk een eed of belofte afleggen:

“Ik zweer/beloof dat ik mijn werk als beëdigde tolk eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal uitvoeren en mij bij het uitoefenen van de tolkwerkzaamheden zal gedragen zoals een beëdigde tolk betaamt”..

Als de tolk aan de eisen voldoet en de eed of belofte heeft afgelegd, mag diegene zich beëdigd tolk noemen. Is een beëdigde tolk beter dan een niet-beëdigde tolk? Nee, dat is niet het geval. Aan een beëdigde tolk worden eisen gesteld op het gebied van diploma’s, certificaten en werkervaring. Een niet-beëdigde tolk hoeft niet aan deze eisen te voldoen, maar wordt door ons evengoed getoetst op kwaliteit en integriteit.

Wil je meer weten of wil je een beëdigde tolk reserveren?
Neem contact met ons op via 085 049 92 49 of info@hearheartolken.nl.

Vind direct de juiste tolk